Obchodní podmínky

Základní ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti vzniklá z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Callisto-96 s.r.o., IČ 252 61 347, sídlem Škroupova 150, 537 01 Chrudim, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 18621 jako prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nebo spotřebitelem.
2.    Spotřebitelem se pro účely těchto OP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Callisto-96 s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
3.    Kupující objednáním zboží stvrzuje, že se s těmito OP a se Zásadami ochrany osobních údajů seznámil a že s nimi v takovém znění souhlasí.
4.    Spotřebitel je oprávněn řešit případné spory mezi ním a prodávajícím také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce.
5.    Stížnosti kupujících – spotřebitelů prodávající přijímá na emailové adrese eshop@callisto-chrudim.cz.
6.    Odchylně sjednané podmínky kupní smlouvy mají před těmito OP přednost.

Uzavření smlouvy

7.    Veškerá prezentace zboží a služeb na webových stránkách prodávajícího či v jeho katalozích a dalších materiálech je pouze informativního charakteru, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
8.    Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí jeho emailovou či telefonickou objednávku zboží.  
9.    Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran.

Platební podmínky

10.    Prodávající přijímá platby výlučně následujícími způsoby:
•    v hotovosti v sídle prodávajícího, předem po uzavření kupní smlouvy,
•    na dobírku při doručení zboží,
•    bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, předem po uzavření kupní smlouvy
•    platební kartou online, předem po uzavření kupní smlouvy
11.    V případě platby kartou online nebo bezhotovostním převodem jsou veškerá peněžitá plnění uhrazena připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet prodávajícího.
12.    V případě platby bezhotovostním převodem je kupující povinen platbu označit variabilním symbolem sděleným prodávajícím.
13.    Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu objednaného zboží a služeb a dále náklady spojené s dopravou a balením zboží, přičemž není-li v těchto OP uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i tyto náklady.

Dodací podmínky

14.    Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat objednané zboží a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj ujednanou kupní cenu.   
15.    Prodávající se zavazuje objednané zboží vyexpedovat do doby uvedené v propagačních materiálech u každého zboží, přičemž tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího v případě volby platby bezhotovostním převodem nebo platební kartou online, nebo od přijetí objednávky v případě volby platby na dobírku, není-li sjednáno jinak. Délka doručení zboží je závislá na kupujícím zvoleném způsobu dopravy.
16.    Povinnost prodávajícího odevzdat zboží je splněna v případě kupujícího – podnikatele předáním zboží v řádně označené zásilce přepravci a v případě kupujícího – spotřebitele předáním zboží spotřebiteli přepravcem.  
17.    Bude-li nutné z důvodů na straně kupujícího zásilku kupujícímu doručovat opakovaně nebo jiným než objednaným způsobem, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu zvýšené náklady s takovým doručováním spojené.  
18.    Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.
19.    Škoda vzniklá na zboží po přechodu nebezpečí škody na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.  
20.    Kupující je povinen před převzetím zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost zásilky. Kupující není povinen převzít od přepravce zásilku s porušeným obalem. Nároky z vad způsobených při přepravě je kupující povinen uplatnit u přepravce.

Odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem

21.    Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání zboží. Lhůta podle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
22.    Prodávající umožňuje kupujícímu – spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, zveřejněného na webových stránkách prodávajícího, odeslaného na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího eshop@callisto-chrudim.cz.
23.    Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.
24.    Kupující – spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, nepoškozené, pokud možno v originálním obalu, ve stavu, v jakém ho převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
25.    Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v ust. § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě smlouvy na dodání zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího – spotřebitele, zboží, které bylo po jeho dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené na žádost kupujícího – spotřebitele, zboží v uzavřeném obalu, které kupující – spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové, obrazové nahrávky nebo počítačového programu s porušeným původním obalem.
26.    Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Zvolil-li kupující – spotřebitel jiný způsob dodání zboží než nejlevnější, vrátí mu prodávající náklady na dodání ve výši rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
27.    Prodávající není povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude zboží předáno nebo alespoň prokázáno, že bylo zboží na adresu jeho sídla odesláno.
28.    Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi nimi uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující – spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení.

Reklamace

29.    Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
30.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při jeho převzetí vady, tedy zejména že:
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
31.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
32.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nejdéle však do data spotřeby vyznačeného na obalu zboží. Svá práva kupující uplatňuje v autorizovaném servisním středisku výrobce (je-li pro daný typ zboží dostupné) nebo v sídle prodávajícího.
33.    V případě osobní reklamace v sídle prodávajícího prodávající kupujícímu doporučuje předchozí sjednání termínu.
34.    V případě zaslání reklamovaného zboží poštou je kupující povinen zboží řádně zabalit (do vhodného a dostatečně chránícího obalu) a řádně zásilku označit (např. jako křehké zboží atp.).
35.    V případě kupujícího – spotřebitele je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O ostatních reklamacích je prodávající povinen rozhodnout do 60 dní.
36.    Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího – spotřebitele, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O prodloužení této lhůty se mohou smluvní strany dohodnout.
37.    Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o přijetí zboží k reklamaci, o datu a způsobu vyřízení reklamace, o době trvání reklamace, o provedení opravy či odůvodnění zamítnutí reklamace. Na vyřízení reklamace upozorní prodávající kupujícího emailem či telefonicky.
38.    Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit práva z vad těchto dárků.
39.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
40.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
- na odstranění vady opravou věci;
- na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- odstoupit od smlouvy.
41.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
42.    Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
43.    Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
44.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
45.    Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
46.    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
47.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
48.    Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
49.    Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Závěrečná ustanovení

50.    Prodávající je oprávněn znění těchto podmínek měnit a doplňovat. Takovými úpravami nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklá před účinností takové úpravy.
51.    Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
52.    Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, o čemž ho informuje v samostatném dokumentu dostupném na jeho webových stránkách.
53.    Kupující akceptuje, že obsahuje-li smluvní vztah mezinárodní prvek, řídí se českým právním řádem.  
54.    Tyto OP jsou platné a účinné od 01.01.2020.